Reacties van beneficiënten

Stichting Otterstation Nederland | Zabawas
Stichting Otterstation Nederland

Uitgezette otters worden in de gaten gehouden met RFID

In 2012 zijn er 3 verweesde Tsjechische otters naar Nederland gehaald om voor vers bloed te zorgen in de Nederlandse otter populatie. Er was namelijk inteelt opgetreden. Inteelt kan leiden tot uitsterven van een populatie. Als er dieren uitgezet worden, is het belangrijk om te weten wat er met hen gebeurt. Hiervoor heeft de Stichting  ZABAWAS de aanschaf van zeer gevoelige Oregon RFID apparatuur mogelijk gemaakt. In tegenstelling tot de RFID apparatuur, die bekend is als labels in kleding, toegangscontrole bij deuren en, als onder de huid aangebrachte dierherkenningschips in huisdieren, is deze apparatuur vele malen gevoeliger en werkt op grotere afstand. De apparatuur bestaat uit een kleine transponder, die onder de huid van de otter wordt aangebracht, waterdichte scanners, die op accu’s en zonnepanelen werken, en daaraan verbonden zelf gemaakte RFID antennes, die door ons eenvoudig afgestemd konden worden op de juiste frequentie. Op plaatsen waar otters regelmatig komen, werden deze antennes ingegraven of neergelegd. Als de gechipte otters dan over deze antennes heen liepen, werden zij geregistreerd en werd hun aanwezigheid als een nummer opgeslagen op een microSD kaartje in de scanner. Zo konden we nagaan dat de otters zich goed gevestigd hebben in NP de Alde Feanen. De apparatuur gaat komend jaar opnieuw ingezet worden om na te gaan hoe vaak otters bij visfuiken komen. Dit gebeurt om een betere indruk te krijgen van het gevaar op verdrinking in deze fuiken.

Longfonds | Zabawas
Longfonds

Stichting Zabawas ondersteunt de COPD Risicotest. De test is bedoeld om mensen met de longziekte COPD eerder op te sporen en ook de moeilijk bereikbare doelgroepen actief met hun (long)gezondheid aan de slag te laten gaan. Stichting Zabawas ondersteunt met name deze laatste groep.

Franshals museum | Zabawas
Franshals

Het Frans Hals Museum ontvangt regelmatig financiële steun van de Stichting Zabawas voor het realiseren van tentoonstellingen. Zo konden dankzij deze steun o.a. de volgende prestigieuze tentoonstellingen worden georganiseerd: in 2008 De Gouden Eeuw begint in Haarlem over de belangrijke rol die Haarlem heeft gespeeld in de schilderkunst van de Gouden Eeuw, in 2011 De Gouden Eeuw viert feest waarin een overzicht van de verschillende soorten feesten werd gegeven zoals afgebeeld in de 17de eeuw, in 2012 ‘De Hollandse Michelangelo’- Cornelis van Haarlem (1562-1638) die een prachtig overzicht bood van het werk van deze Haarlemse vertegenwoordiger van het Hollands maniërisme, en in 2013 Frans Hals – Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan, waarin topstukken uit alle fasen van de carrière van Frans Hals werden getoond naast schilderijen van bekende voorgangers en tijdgenoten.

Vogelbescherming Nederland | Zabawas
Vogelbescherming Nederland

Weer ooievaars in de IJsselstreek

Vogelwerkgroep ‘De IJsselstreek’ heeft sinds 1981 een van de ‘ooievaarsbuitenstations’ in Nederland onder zijn hoede. Deze buitenstations vormen een cruciale schakel bij de herintroductie van de ooievaar. Dat project werd in de jaren ’70 onder auspiciën van Vogelbescherming gestart om uitsterven van de ooievaar te voorkomen. Vanuit buitenstation ‘Het Zand’ is de herkolonisatie van de IJselvallei inmiddels een succes. Er broeden ruim 100 ooievaarparen. Dat kon alleen door herstel van het leefgebied, mede mogelijk gemaakt door de Stichting Zabawas. Zo zijn er onder meer poelen gegraven. ‘Het Zand’ werd 7 december 2013 met een symbolische handeling ‘gesloten’.

Weidevogels redden

Het gaat helaas slecht met typische weidevogels zoals grutto, tureluur en kievit. De intensieve landbouw is er debet aan. Vogelbescherming is in 2010 gestart met het opzetten van een landelijk netwerk van ‘weidevogelboeren’. Zij bewijzen dat het anders kan en weten een gezonde bedrijfsvoering te combineren met de zorg voor vogels en natuur. Inmiddels zijn zo’n honderd boeren lid. Dankzij Stichting Zabawas heeft Vogelbescherming weidevogelboeren kunnen ondersteunen met concrete projecten. Zo zijn in 2012 bij zes boeren plasdrasgebieden aangelegd: waterrijke gebiedjes die als een magneet werken op weidevogels. Ook is er onderzoek gedaan naar slootpeilverhoging. Dat blijkt een ‘gouden’ maatregel: langs sloten met een hoog waterpeil zitten ruim drie keer zoveel vogels.

Grebbeneiland

Sterns, meeuwen en plevieren vinden steeds moeilijker broedplekken in het waddengebied. Door de aanleg van onder meer dijken is de natuurlijk kustdynamiek grotendeels verdwenen en dat veroorzaakt een nijpend tekort aan broedmogelijkheden. Om de vogels te helpen gaat Vogelbescherming – met geld van Zabawas – een nieuw broedeiland aanleggen ten noorden van de sluizen in de Afsluitdijk. Daar scheppen we de voorwaarden voor aanslibbing aan de luwe zijde van de Leidam, waardoor op natuurlijk wijze een broedeiland kan ontstaan voor sterns, strandplevier, bontbekplevier en scholekster. Met dit soort begeleide natuurlijke ontwikkeling is nog weinig ervaring. Daardoor kan dit eiland, met de nieuwe naam het Vogelsand, uitgroeien tot een uniek voorbeeldproject.